Bài toán tối ưu quảng cáo

1. Đấu giá thời gian thực, và deliver quảng cáo với mục tiêu tối ưu quảng cáo cho 40M user, 5M DAU, 20k req/s
2. Công cụ sáng tạo quảng cáo
3. Kiểm soát ngân sách & token dùng cho quảng cáo
4. Tối ưu hiệu suất quảng cáo:

a. Phân tích phù hợp sở thích người dùng với nội dung quảng cáo

b. Phân tích phù hợp nội dung bài viết người dùng đọc với nội dung quảng cáo

1. Realtime Ads Bidding

2. Tối ưu hiệu suất sử dụng sở thích người dùng

3. Tối ưu hiệu suất sử dụng nội dung bài báo

Các bài toán của Lotus

Bài toán Token
Token là hệ thống “năng lượng” mà những người tham gia sản xuất, tiêu thụ nội dung được hưởng....
Tìm hiểu thêm »
Bài toán GateWay & Authentication
Gateway là cổng kiểm soát giao tiếp từ client đến hệ thống backend của Lotus VietNam
Tìm hiểu thêm »
Feed Personalization
Feed Personalization là hệ thống cá nhân hoá thông tin cho người dùng. Lựa chọn các thông tin phù hợp, đúng sở thích...
Tìm hiểu thêm »
Cơ chế Offline và Ranking trên Client
Response nhanh; Người dùng có thể tương tác cả khi offline; Người dùng không phụ thuộc vào tốc độ mạng...
Tìm hiểu thêm »
Bài toán an toàn mạng
Phát hiện các nội dung xấu và nội dung không được phép như nội dung người lớn, 18+
Tìm hiểu thêm »
Bài toán bảo vệ bản quyền
Là bài toán phát hiện các nội dung vi phạm bản quyền: Sao chép, sử dụng các nội dung về hình ảnh, text, video, audio...
Tìm hiểu thêm »
Bài toán tối ưu quảng cáo
Tối ưu hiệu suất quảng cáo, phân tích phù hợp sở thích người dùng với nội dung quảng cáo, phân tích phù hợp nội dung...
Tìm hiểu thêm »
Bài toán Logging Tracking & Analytics data
Bài toán phân tích hành vi người dùng, phân tích các chỉ số tương tác với app, đưa ra các chỉ số đánh giá app, đánh giá...
Tìm hiểu thêm »
TOP