QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Áp dụng cho Nhà sáng tạo nội dung
I. QUY ĐỊNH CHUNG

Bản Quy định sử dụng dịch vụ này là những điều khoản hợp pháp đối với việc đăng ký, sử dụng dịch của các Nhà sáng tạo nội dung trên LOTUS. Việc đăng ký trở thành Nhà sáng tạo nội dung và sử dụng các dịch vụ tương ứng trên LOTUS đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với bản quy định này. Nội dung của văn bản này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước khi chúng tôi cảm thấy nó không còn phù hợp. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi bản quy định này được cập nhật đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo những quy định của bản quy định mới. Bạn có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên LOTUS để cập nhật những thay đổi mới nhất.

Bản quy định này bao gồm những điều khoản đối với việc đăng ký tài khoản trở thành Nhà sáng tạo nội dung; sử dụng, cung cấp nội dung trên LOTUS; trách nhiệm của Nhà sáng tạo nội dung; tranh chấp/khiếu nại liên quan đên nội dung đăng tải và xử lý tranh chấp/khiếu nại.

II. ĐIỀU KHOẢN ĐĂNG KÝ

Trong quá trình thực hiện việc đăng ký trở thành Nhà sáng tạo nội dung, bạn có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác những thông tin dùng để đăng ký tài khoản. Trong trường hợp phát hiện có thông tin không chính xác, không trung thực, chúng tôi có quyền tạm khóa hoặc đình chỉ việc sử dụng tài khoản của bạn mà không cần thông báo cũng như không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Nhà sáng tạo nội dung hoàn toàn chịu trách nhiệm việc giữ quyền kiểm soát mật khẩu của mình, không sử dụng tài khoản của Nhà sáng tạo nội dung/thành viên khác cũng như không chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho bất kỳ Nhà sáng tạo nội dung/thành viên nào. Trong mọi trường hợp, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hành động có liên quan đến việc sử dụng mật khẩu của mình trên hệ thống. Nếu bạn phát hiện những nghi vấn về việc sử dụng trái phép tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

III. NỘI DUNG ĐĂNG TẢI 1. Bản quyền nội dung

- Nhà sáng tạo nội dung có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc các quy định về sở hữu trí tuệ, cam kết và đảm bảo các nội dung đăng tải lên LOTUS hoàn toàn do Nhà sáng tạo nội dung sáng tạo hoặc/và được phép sử dụng một cách hợp pháp. Trường hợp Nhà sáng tạo nội dung vi phạm cam kết này, Nhà sáng tạo nội dung phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng và đăng tải các nội dung đó.

- Khi chúng tôi phát hiện hoặc có cơ sở để cho rằng nội dung Nhà sáng tạo nội dung đăng tải vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, chúng tôi có quyền ngay lập tức gỡ bỏ nội dung đó trên LOTUS mà không cần thông báo cũng như chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc gỡ bỏ này. Tùy từng trường hợp chúng tôi sẽ quyết định việc tạm đình chỉ hay xóa bỏ tài khoản của Nhà sáng tạo nội dung trên LOTUS.

- Chúng tôi giữ độc quyền trong việc cho phép hoặc không cho phép bạn sử dụng logo, khẩu hiệu, các nhãn hiệu, tên dịch vụ và các sản phẩm trí tuệ khác của LOTUS. Đồng nghĩa với điều này, Nhà sáng tạo nội dung đồng ý không trưng bày, không tự ý sử dụng, không nhân danh LOTUS để truyền đạt, phân phối, chuyển nhượng… dưới bất kỳ hình thức nào các tài sản trí tuệ của LOTUS mà không được sự cho phép của chúng tôi.

- Nhà sáng tạo nội dung đồng ý và cho phép đơn vị vận hành LOTUS sử dụng thông tin của Nhà sáng tạo nội dung đã công khai trên LOTUS, bao gồm nhưng không giới hạn tên, hình ảnh, nội dung đăng tải trên LOTUS… cho mục đích duy nhất là truyền thông, quảng bá LOTUS.

2. Các nội dung cấm đăng tải

Nhà sáng tạo nội dung phải xác nhận rằng tất cả các nội dung đưa lên dù là công khai hay gửi riêng hoàn toàn thuộc trách nhiệm của Nhà sáng tạo nội dung. Chúng tôi không kiểm soát nội dung đó vì thế không đảm bảo tính hợp pháp, tính nguyên vẹn và chất lượng của nội dung mà Nhà sáng tạo nội dung đưa lên. Chúng tôi đề nghị các bạn đọc kỹ, chấp thuận và thực hiện nghiêm túc các quy định sau nếu đồng ký đăng ký trở thành Nhà sáng tạo nội dung của LOTUS:

- Không tuyên truyền các nội dung vi phạm pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Không sử dụng ngôn ngữ thiếu văn hóa, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống Dân tộc Việt Nam.

- Không tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.

- Không đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.

- Không đăng tải, tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

- Không đăng tải, tuyên truyền các nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả.

- Không lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

- Không tạo ra và đăng tải lên các liên kết chứa virus máy tính hoặc các chương trình gây hại và phá hỏng máy tính.

- Không gửi tin đến nội dung có tính chất Spam.

- Không đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của thành viên khác trên LOTUS. Không gây cản trở hoặc có những hành vi đe dọa việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của Nhà sáng tạo nội dung/thành viên khác.

- Chịu trách nhiệm về ý kiến, quan điểm đưa ra thảo luận trên LOTUS

IV. TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

- Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung do Nhà sáng tạo nội dung đăng tải. Mọi đơn thư khiếu nại, tố cáo về nội dung đăng tải sẽ được xem xét, giải quyết theo các quy trình và quy định của chúng tôi trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật. Nhà sáng tạo nội dung chịu hoàn toàn trách nhiệm và có nghĩa vụ tự giải quyết các tranh chấp và các vấn đề phát sinh với các bên liên quan.

- Chúng tôi có quyền loại bỏ bất cứ nội dung nào mà chúng tôi có cơ sở để cho rằng vi phạm các điều khoản tại bản quy định này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về sự tổn thất của bạn do những loại bỏ đó.

V. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi khẳng định, việc đăng tải nội dung, chia sẻ các thông tin trên LOTUS hoàn toàn xuất phát từ chủ ý của Nhà sáng tạo nội dung. Chúng tôi chỉ tạo môi trường cho Nhà sáng tạo nội dung đăng tải, chia sẻ thông tin mà không tham gia vào quá trình đăng tải nội dung của Nhà sáng tạo nội dung cũng như không chịu trách nhiệm với bất kỳ thông tin không hợp pháp hoặc không chính xác trong các nội dung được đăng tải bởi Nhà sáng tạo nội dung. Chúng tôi cố gắng tạo ra một nền tảng chia sẻ thông tin thân thiện, chất lượng và hữu ích cho tất cả cộng đồng. Vì thế, hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc, hiểu, đồng ý, chấp nhận các quy định của chúng tôi áp dụng cho Nhà sáng tạo nội dung trước khi đăng ký trở thành Nhà sáng tạo nội dung và sử dụng dịch vụ tương ứng trên LOTUS.

Chúng tôi khuyến cáo bạn nên cập nhật các quy định này cho mỗi lần vào truy cập và sử dụng các dịch vụ trên LOTUS.

Xin cảm ơn!