Burn Token là gì ?

Burn Token là hoạt động tiêu hủy một lượng Token nhằm giảm số Token tồn tại trong hệ thống Lotus. Số lượng Token bị Burn sẽ không thuộc về bất kỳ tài khoản nào mà mất đi vĩnh viễn.
- Burn Token không phải là hình thức thuế, phí – Nhà Phát Triển không được hưởng lợi Token từ hoạt động này.
- Burn Token để nhằm phục vụ lợi ích của cộng đồng, hạn chế hoặc ngăn chặn các hành động gây hại cho hệ thống, đảm bảo môi trường Lotus được lành mạnh.
- Burn Token chính là để giữ giá trị của Token do Token được sinh ra và tích lũy nhiều lên theo thời gian. Vì vậy để giữ giá trị của Token, khi có sự trao chuyển Token từ NSD này sang NSD khác, hệ thống sẽ tự động đốt đi 10% lượng Token trao chuyển. Mức 10% là mức cơ bản, các trường hợp đặc biệt với các hành vi không có lợi cho cộng đồng thì chúng tôi có thể quy định tỷ lệ Burn Token cao hơn.
Ví dụ: NSD A tặng huy hiệu (tương đương với 10 Token) cho NSD B thì lượng Token khả dụng của NSD A sẽ bị trừ đi 11 Token. Trong đó, 10 Token là giá trị của huy hiệu và sẽ được chuyển cho NSD B, 1 Token còn lại (tương đương với 10% của hoạt động trao tặng) sẽ được hệ thống tự động đốt đi (Số lượng Token bị Burn không thuộc về bất kỳ tài khoản nào mà sẽ mất đi vĩnh viễn).
 

TOP