Tài khoản Token bao gồm những gì?

Tài khoản Token sẽ tồn tại theo 2 dạng:
- Token tạm tính: Là số Token được hệ thống tạm tính dựa trên các hoạt động của NSD chưa được xác minh tính hợp lệ.
- Token khả dụng: Là số Token sau khi đã được xác minh tính hợp lệ theo tiêu chuẩn của Lotus và NSD có thể sử dụng cho các hoạt động của mình trên Lotus.
 

TOP