Nếu tất cả diễn ra theo kế hoạch, vắc-xin có thể đến tay công chúng vào đầu mùa hè này.