Quyết định vừa được công bố từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.