Phận đàn ông 12 bến nước, biết bến nào đục bến nào trong