Ô nhiễm không khí do đốt nhiên liệu hóa thạch gây ra cái chết cho 8,7 triệu người #Pn