Tiếng Anh trong xây dựng và kiến trúc (GS Võ Như Cầu)
Link download: https://drive.google.com/file/d/1c19fDjeRu0o0S9UfN8g7bHGXc2DZCkyG/view?usp=sharing