Tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng
Link download: https://drive.google.com/file/d/1djESjxxdKYIOuLRHInO_7CQXd22s5kUm/view?usp=sharing