Từ điển Anh - Việt chuyên đề Thầu, Xây lắp - PGS, TS. Vũ Khoa
Link download: https://drive.google.com/file/d/1J-NdRbr-O8_j5BgDhzjHVjlkUzV9wIim/view?usp=sharing