2745 thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành xây dựng
Link download: https://drive.google.com/file/d/1YVSp5npmv38KV6JiMZrvADHi8kFmdAI2/view?usp=sharing