Từ ngày 1/8/2022, năm nhóm chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công gồm: Công khai, minh bạch; Tiến độ, kết quả giải quyết; Số hóa hồ sơ; Cung cấp dịch vụ trực tuyến; Mức độ hài lòng sẽ chính thức đưa vào vận hành.