Năm 2021, toàn ngành y tế Hà Nội có 532 người xin nghỉ việc và 82 người xin chuyển công tác; từ tháng 1-2022 đến tháng 4-2022, có 226 người nghỉ việc và 17 người xin chuyển công tác.