Lotus Chat - Information Piracy/Chính sách bảo mật

1. Collected Information/Thu thập thông tin

When you use the Lotus Chat, Lotus Chat PC (“Lotus Chat” or “Service”), we may collect your information with the scope as follow:
-    Personal information: We collect the information you choose to register and share with us when setting up a new account or update the existing account. This type of information includes your name, phone number, birthday, ID number, email.
-    General information: We collect device-specific information, such as the hardware model and the version of Lotus Chat you are using on your phone to upgrade the Service and provide the support to user.
-    Location information: If you agree to share your location, your location information will be stored in our server in order to help you share information with your friends and optimize the searching engine.
-    Contact information: Your contact, fans, friend list are stored in our server in order to optimize your experience and help you better connect with your friends and other people. Your contact, fans, friend list are not published or disclosed for any other purpose without your consent.

Khi bạn sử dụng Lotus Chat, Lotus Chat PC (“Lotus Chat” hoặc “Dịch vụ”), chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn với phạm vi như sau:
-    Thông tin cá nhân: chúng tôi thu thập các thông tin bạn chọn để đăng ký và cung cấp cho chúng tôi để đăng ký tài khoản mới hoặc cập nhật thông tin tài khoản. Các loại thông tin bao gồm: tên, số điện thoại, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ email;
-    Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của bạn, thông số phần cứng, thông tin phiên bản Lotus Chat mà bạn đang sử dụng để nâng cấp chất lượng Dịch vụ và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người dùng;
-    Thông tin vị trí của bạn: nếu bạn đồng ý chia sẻ vị trí của mình, dữ liệu về vị trí địa lý của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm giúp bạn chia sẻ thông tin với bạn bè và tối ưu công cụ tìm kiếm;
-    Thông tin liên hệ: chúng tôi sẽ lưu trữ danh bạ, người theo dõi và danh sách bạn bè của bạn trên máy chủ nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng và hỗ trợ tốt nhất cho bạn trong việc kết nối với bạn bè và những người khác. Danh bạ, người theo dõi và danh sách bạn bè của bạn sẽ không được công bố hoặc tiết lộ vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của bạn;

2. Use of the collected information/Sử dụng thông tin thu thập

2.1. General policy/Chính sách chung

We use all of the information to generate, provide and support the Services better. The purpose is to:
- Develop, operate, improve, deliver, maintain, and protect the Service.
- Communicate with you about our Services and let you know about our policies and terms. We also use your information to respond to you when you contact us.
- Enhance the safety and security of Services.
- Verify your identity and prevent the fake, fraud or other unauthorized or illegal activity.
- Enforce our Terms of Service and other usage policies.

Chúng tôi sử dụng thông tin để tổng hợp, cung cấp và hỗ trợ dịch vụ tốt hơn. Mục đích là:
- Phát triển, vận hành, nâng cao, duy trì, cung cấp và bảo vệ Dịch vụ;
- Liên hệ với bạn về Dịch vụ và thông báo cho bạn các chính sách sử dụng có liên quan. Chúng tôi cũng đồng thời sử dụng thông tin này để trao đổi với bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi.
- Đảm bảo tính an toàn và bảo mật của Dịch vụ.
- Xác thực thông tin của bạn và ngăn chặn các hành vi mạo danh, lừa đảo và các hành vi bất hợp pháp khác.
- Thực thi Quy Định Sử Dụng Dịch Vụ và các chính sách sử dụng khác.

2.2. Your Messages/Tin nhắn của bạn

2.2.1. Cloud Chats/Dữ liệu tin nhắn đám mây

We store messages, photos, videos and documents from your chats on our cloud servers so that you can access your data from any of your devices anytime without having to rely on third-party backups. All data is stored heavily encrypted and the encryption keys in each case are stored in several other data centers. This way physical intruders cannot get access to user data.

Chúng tôi lưu trữ tin nhắn, ảnh, video và tài liệu từ các cuộc trò chuyện của bạn trên máy chủ ảo đám mây của chúng tôi để bạn có thể truy cập dữ liệu từ bất kỳ thiết bị nào của mình bất cứ lúc nào mà không cần phải phụ thuộc vào bản sao lưu của bên thứ ba. Tất cả dữ liệu được lưu trữ bằng mã hóa cao và các khóa mã hóa trong mỗi trường hợp được lưu trữ trong một số trung tâm dữ liệu khác nhau. Bằng cách này, các hình thức xâm nhập vật lý không thể truy cập vào dữ liệu người dùng.

2.2.2. Public Chats/Trò chuyện công khai

In addition to private messages, Lotus Chat also supports public channels and public groups. All public chats are cloud chats (see section 2.2.1 above). The data you post in public communities is also encrypted, both in storage and in transit — but everything you post in public will be accessible to everyone.

Ngoài các tin nhắn riêng tư, Lotus Chat cũng hỗ trợ các kênh công khai và các nhóm công khai. Tất cả các cuộc trò chuyện công khai là cuộc trò chuyện đám mây (xem phần 2.2.1 ở trên). Dữ liệu bạn đăng trên các cộng đồng công khai cũng đều được mã hóa, cả trong quá trình lưu trữ và chuyển tiếp - nhưng mọi thứ bạn đăng ở chế độ công khai thì tất cả mọi người đều có thể truy cập được.

2.2.3. Post using chats/Tạo bài viết từ tin nhắn

Lotus Chat allows you, your chatting messenger or group chatting messenger, to select messages in the chats to post using the content of the messages that you/your chatting messenger have chosen. The post will be similar to the one you create on lotus.vn and the posts can be sent to friends in Lotus Chat or shared to other applications.

Post message creation feature allows you to choose different types of messages such as: text message, photo message, link message, video message, and sticker message to create a post.

Lotus Chat cho phép bạn, người nhắn tin với  bạn hoặc người nhắn tin trong nhóm với bạn  chọn các tin nhắn trong đoạn hội thoại để tạo ra bài viết theo nội dung các tin nhắn mà bạn/người nhắn tin với bạn đã chọn. Bài viết sẽ tương tự như một bài viết bạn tạo trên trang lotus.vn và bài viết có thể được gửi tin nhắn cho bạn bè trong Lotus Chat hoặc chia sẻ cho các ứng dụng khác.

Tính năng tạo bài viết từ tin nhắn cho phép bạn chọn các loại tin nhắn khác nhau như: tin nhắn văn bản, tin nhắn ảnh, tin nhắn dạng đường dẫn, tin nhắn video, tin nhắn nhãn để tạo bài viết.

2.3. Bot Messages/Tin nhắn tự động

2.3.1. How Bots Can Receive Data/Phương thức hệ thống tự động nhận dữ liệu

You can send data to bot developers when you interact with their bots in one of these ways:
-    By sending messages to a bot.
-    By using an inline bot.
-    By participating in a group with a bot.
-    By pressing buttons in messages sent by a bot.

Bạn có thể gửi dữ liệu cho các hệ thống tự động của bên phát triển khi bạn tương tác với hệ thống tự động của họ theo một trong những cách sau:
-    Bằng cách gửi tin nhắn cho hệ thống tự động.
-    Bằng cách sử dụng một tính năng tự động nội tuyến.
-    Bằng cách tham gia vào một nhóm với hệ thống tự động.
-    Bằng cách nhấn các nút trong tin nhắn do hệ thống tự động gửi.

2.3.2. What Data Bots Receive/Hệ thống tự động nhận dữ liệu nào

In any of the above cases, the developers of an automated user (bot) can get your public account data: your screen name, username and profile picture(s).

Bots can also receive the following data when you interact with them.
-    Bots will obviously get your messages when you send them something.
-    If you click on links or buttons provided by the bot, the bot can potentially get your IP address (provided that it controls the website to which the link leads).
-    If the bot is a member of the same group with you, it may know you are a member.
-    When you start your message with the username of an inline bot (e.g. @gif) the interface transforms so that everything you type becomes a query to that bot. This query is sent to the bot so that it can provide its service. 
-    Bots added to groups can operate in two modes: with access to messages in the group or without access. If the bot has access to messages, it can see everything that happens in the group. The interface clearly shows whether or not a bot has access to messages in groups.

Trong bất kỳ trường hợp nào ở trên, các nhà phát triển của hệ thống tự động (bot) có thể lấy dữ liệu tài khoản đã công khai của bạn: tên hiển thị, tên người dùng và (các) ảnh hồ sơ của bạn.

Hệ thống tự động cũng có thể nhận dữ liệu dưới đây khi bạn tương tác với chúng.
-    Hệ thống tự động đương nhiên sẽ nhận được tin nhắn của bạn khi bạn gửi cho hệ thống.
-    Nếu bạn nhấp vào các liên kết hoặc nút do hệ thống tự động cung cấp, hệ thống có thể lấy địa chỉ IP của bạn (miễn là nó kiểm soát trang web mà liên kết dẫn đến).
-    Nếu hệ thống tự động là thành viên cùng nhóm với bạn, hệ thống có thể biết bạn là một thành viên.
-    Khi bạn bắt đầu tin nhắn của mình bằng tên người dùng của một hệ thống nội tuyến (ví dụ: @gif), giao diện sẽ chuyển đổi để mọi thứ bạn nhập trở thành một truy vấn cho hệ thống đó. Truy vấn này được gửi đến hệ thống để nó có thể cung cấp tính năng của mình. 
-    Các hệ thống tự động được thêm vào nhóm có thể hoạt động ở hai chế độ: có quyền truy cập vào tin nhắn trong nhóm hoặc không có quyền truy cập. Nếu hệ thống tự động có quyền truy cập vào tin nhắn, nó có thể thấy mọi thứ diễn ra trong nhóm. Giao diện hiển thị rõ ràng việc hệ thống tự động có quyền truy cập vào tin nhắn trong nhóm hay không.

3. Information Piracy/Bảo mật thông tin
The information we collect is for the purpose providing the Service ONLY. It is not to transferred and/or shared to any third parties in any circumstance, except requested by law or competent authority.
Thông tin mà chúng tôi thu thập CHỈ DÀNH cho mục đích cung cấp Dịch vụ. Thông tin này không được bán và/hoặc chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào trong bất kỳ trường hợp nào, trừ khi theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 

TOP