Chèn ảnh GIF vào bài viết

Bạn có thể chèn ảnh GIF vào bài viết từ kho vô số ảnh GIF của Lotus bằng cách click “Ảnh GIF” để truy cập kho ảnh GIF và chọn một tấm phù hợp.

TOP